หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 着 (ตอนที่ 1)

เป็นคำหนึ่งที่ถามกันมากที่สุด

เป็นคำหนึ่งที่นักเรียนสับสนมากที่สุด 

着 ในภาษาจีนใช้อย่างไร ? 

ใช้เหมือน 很、非常 หรือไม่ ? 

ใช้ได้หลายความหมายใช่ไหม? อะไรบ้าง? 

................... 

เป็นคำหนึ่งที่ใช้บ่อยมาก และใช้ออกสอบ HSK และ PAT จีน  
..........

ในบทความตอนแรกๆ นี้ เหล่าซือจะค่อยๆ อธิบายเฉพาะบางส่วนที่นักเรียนจะเจอ 着 ในภาษาจีนขั้นต้นก่อน 

ส่วนการใช้ในบริบทอื่น จะอธิบายในขั้นที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป
.........
การใช้ 着 ที่จะอธิบายในตอนแรกๆ นี้ จะเป็นส่วนที่นักเรียนศิลป์ภาษาจีนระดับ ม.5 - 6 ต้องใช้ทำข้อสอบ และออกสอบ HSK 

1. ใช้เป็นคำกริยานุเคราะห์ 

1.1   ใช้แสดงระดับความเข้ม  


1.2  ใช้แสดงกริยาที่กำลังกระทำอยู่ ณ ขณะนั้น โดยใช้ร่วมกัน 正在/在…..  着 zhe …. 


1.3  ใช้  着 zhe  เพื่อแสดงกริยาที่กำลังทำอยู่และทำต่อเนื่องด้วย  เน้นที่ “ทำต่อเนื่อง”  “ดำรงอยู่ในอาการเช่นนั้น” 


1.4  การใช้  着  zhe  แสดงคำสั่งหรือขอร้อง (ใช้ในประโยคคำสั่ง / ขอร้อง 表示祈使)
2. ใช้  着  zhe  เป็นคำบุบท (** ไม่ใช่คำกริยานุเคราะห์)

3. 着 ออกเสียงว่า zháo เมื่อออกเสียงต่างกัน ความหมายก็ต่างกันด้วย (จะอธิบายในตอนต่อๆ ไป)

 - ที่แยกเป็นหลายๆ ตอนนั้น เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ไปทีละขั้น มีประสิทธิภาพในการจำดีกว่า -

…………………..

1. การใช้ 着 zhe ใช้เป็นคำกริยานุเคราะห์ หรือ คำช่วย โดยทั่วไปก็แปลได้ว่า “อยู่” 
    ภาษาจีนเรียกว่า 动态助词 (คำช่วยเสริมกริยา) เพื่ออธิบายกริยาที่ทำให้ชัดเจนขึ้น

    1.1 ใช้แสดงระดับความเข้ม (ใช้เป็นคำช่วย)


     โดยการวาง着 ไว้หลังคุณศัพท์บางคำ (adjective 形容词 + 着)

     表示程度深,用在形容词后面:

     ใช้คล้ายกับคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกระดับ เช่น 很、非常 แต่นัยยะต่างกัน ไม่เหมือนเสียทีเดียว ใช้แทนกันไม่ได้

ตัวอย่าง ประโยค 例句:

不用着急,还早着呢。Bùyòng zháojí, hái zǎo zhene

ไม่ต้องรีบร้อน ยังเร็วไป ยังมีเวลาอีกเยอะเลย

<早着呢> ในที่นี้ ใช้บอกระดับว่ายังมีเวลาอีกเยอะ หมายถึงยังมีเวลา (ไม่ต้องรีบ)

先不要出去吧,外面热着呢。( 热着呢 หมายถึงข้างนอกยังร้อนมากอยู่ ใช้แสดงระดับ)

我不想吃,还饱着呢。(饱着呢 หมายถึงยังอิ่มมากๆ อยู่)

你头还疼吗?还疼着呢。(หมายถึงขณะที่พูดนั้นยังปวดมากอยู่เลย)

林娜受伤的胳膊,现在还疼着呢。แขนของหลินน่าที่ได้รับบาดเจ็บ ตอนนี้ยังปวด(มาก)อยู่เลย

外面冷着呢。ข้างนอกหนาว(มาก)อยู่นะ

(บางส่วนเป็นตัวอย่างจากหนังสือ 汉语教程 / 新实用汉语教程)ข้อควรสนใจพิเศษ

(1) ตัวอย่าง ประโยคที่ยกมาข้างต้น 不用着急,还早着呢。

     ตัวแรก 着急 ออกเสียงว่า zháojí เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า "ร้อนรนใจ" 着呢 zhene เป็นคำช่วย

(2) 着 ใช้วางไว้หลังคำคุณศัพท์ได้บางคำเท่านั้น ไม่ใช่จะใช้กับคำคุณศัพท์ได้ทุกคำทุกรณีไป เช่น

ไม่มีการใช้คำว่า 还晚着呢 X ในภาษาจีน (ตัวอย่างการใช้ผิด)

(3) 着 กับ 很、非常 ใช้แทนกันไม่ได้

เปรียบเทียบการใช้ 着 กับการใช้ 很、非常 ใช้ต่างกันอย่างไร ?

很热、非常热、很疼。หมายถึง ร้อนมาก ปวดมาก (ใช้ในเชิงบรรยาย พรรณนา) ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว 

หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำก็ได้ เช่น 

每年夏天的天气都很热。(อากาศในฤดูร้อน จะร้อนมากทุกปี)

** ส่วน 热着呢、疼着呢。หมายถึง “ ยังร้อนอยู่ ณ ขณะที่พูด” “ ยังปวดอยู่ ณ ขณะที่พูด”

ไม่มีการใช้แบบนี้  每年夏天的天气都很热着呢。(ตัวอย่างการใช้ผิด X 语病)
(ถ้าจะแปลเป็นไทย ก็ต้องแปลว่า  หน้าร้อนทุกปีอากาศยังร้อนมากอยู่เลย X)

เพราะฉะนั้น นักเรียนอย่าไปจำว่า คำ 着 นี้ ใช้แทน 很、非常 ได้

จะทำให้นำไปใช้ผิดความหมายได้


**หมายเหตุ
ในตำรา 汉语教程 (第二册上)หน้า 42  เขียนคำอธิบายไว้ว่า 

"着呢"  is use after adjectives and some verbs expressing psychological states to indicate degree. Its meaning is equivalent to “很”  (very), e.g.

ซึ่งจากคำอธิบายข้างต้นนี้ อาจทำให้นักเรียนไทยเข้าใจผิด นึกว่า  热着呢 = 很热 X
ความจริงมีการใช้ที่ต่างกัน

ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะใช้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษอธิบายให้เข้าใจการใช้ที่แตกต่างอย่างแจ่มแจ้งได้

หวังว่าจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการรเรียนและการสอนได้

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

๑๑๑๑๑อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้ ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ และขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ


Flag Counter

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น